AVERSOL ochrana proti okusu - 2,5kg

Akce
299 Kč
269 Kč
222 Kč bez DPH
Skladem 35 ks
Aversol je repelentní postřik (nátěr) na lesní a okrasné stromky a dřeviny proti letnímu a zimnímu okusu zvěří a ohryzu krčku sazenic drobnými hlodavci.
Kód produktu
161
Výrobce
TORA
Záruka
2 roky
Hmotnost
2.5 kg
Popis
Soubory
Hodnocení

AVERSOL - nátěr proti okusu rostlin - 2,5kg

 

Aversol je  repelentní nátěr s možností postřiku na lesní a okrasné stromky a dřeviny proti letnímu a zimnímu okusu zvěří a ohryzu krčku sazenic drobnými hlodavci.

 

Aversol je pastovitá, v ředěné formě až tekutá směs žlutošedé barvy charakteristického zápachu. Je ředitelný vodou. Může být použit jak k zimní, tak i k letní ochraně sazenic všech listnatých i jehličnatých dřevin před spárkatou zvěří a hlodavci. Thixotropní vlastnosti přípravku omezují jeho stékavost. Přípravek lze aplikovat i při teplotách těsně nad bodem mrazu. V zimě snižuje nebezpečí okusu a ohryzu po dobu 6-7 měsíců. V letním období se délka účinnosti pohybuje okolo 3-4 měsíců v závislosti na přírůstu sazenice.

• možno jím chránit i vlhké sazenice, musí však alespoň částečně zaschnout, aby nebyl splaven deštěm,
• správně aplikovaný přípravek snižuje nebezpečí okusu a ohryzu zvěří po dobu celého vegetačního období,
• před použitím je nutné AVERSOL důkladně promíchat,
• k nátěru sazenic se neředí,
• k postřiku jsou vhodné ruční zádové postřikovače s membránovým čerpadlem a s vířivou tryskou,
• při plnění je třeba zředěný přípravek procedit sítem postřikovače,
• sazenice jehličnanů a listnáčů se natírají speciálními kartáči na dlouhých rukojetích nebo
širokými plochými štětci a prkénky, které slouží k přidržování sazenic. Kartáče i štětce si u nás můžete také zakoupit.

Aplikace:

Nátěr: Sazenice se natírají speciálními kartáči, širokými plochými štětci nebo gumovou rukavicí. Přípravek se pro nátěr neředí, ale je možné ho dle potřeby přiředit až do poměru 5:1 (1 díl vody)

Nástřik: V zimním období se pro nástřik ředí v poměru 5:1 (1 díl vody) a v letním 2:1 (1 díl vody). Nástřik se po důkladném promíchání směsí provádí pákovými membránovými postřikovači s tryskami s plným kuželem.

Ošetření proti hlodavcům: Proti ohryzu kmínků hlodavci se přípravek ředí v poměru 5:1. Doporučuje se aplikace nátěrem. Ošetřují se báze kmínků minimálně do výšky 15-30 cm.

Aversol po aplikaci rychle zasychá.

Registrované dávky:
nátěr : sazenice do 2 let - 3-4 kg neředěného přípravku na 1000 ks
sazenice starší     - 5 kg neředěného přípravku na 1000 ks

nástřik: sazenice do 2 let - 4-5 kg neředěného přípravku na 1000 ks
sazenice starší    - 5-6 kg neředěného přípravku na 1000 ks

nástřik použitím postřikové směsi ŘEDĚNÝ AVERSOL
sazenice do 2 let - 6-7,5 kg přípravku na 1000 ks sazenic
sazenice starší    - 7,5-9 kg přípravku na 1000 ks sazenic

 

Repelentní přípravek k letní a zimní ochraně lesních a okrasných dřevin proti okusu zvěří a ohryzu krčků sazenic škodlivými hlodavci.

 

AVERSOL je pastovitá směs bílošedé barvy charakteristického zápachu. Je mísitelný s vodou, po zaschnutí je však již ve vodě nerozpustný. Obsahuje repelentní látku, je velmi trvanlivý, neškodný jehličnanům i listnáčům. Nepoškozuje ani mladé nevyzrálé letorosty. Může být použit k zimní i letní ochraně sazenic.

 

Výstražné symboly nebezpečnosti:

  Účinná látka / obsah: THIRAM (tetramethylthiuramdisulfid) 37,5 g/kg
Registrační číslo: 1459-1
Držitel registrace: TORA, spol. s r.o., Olšík 583, 763 64 Spytihněv, ČR
Standardní věty o nebezpečnosti: H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Signální slovo: Varování

 

Pokyny pro bezpečné nakládání: P261: Zamezte vdechování aerosolů. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P391: Uniklý produkt seberte. P501: Odstraňte obsah / znečištěný obal jako nebezpečný odpad.

 

Bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí: SP 1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod, zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest.

 

Doplňující informace: EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptáků, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a mikroorganismů a necílových rostlin.

 

Dávkování:

Plodina,
oblast použití
Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování, mísitelnost OL Poznámka
Lesní dřeviny, okrasné dřeviny Letní a zimní okus zvěří, ohryz krčků sazenic škodlivými hlodavci

3 - 5 kg / 1000 ks sazenic


4 - 6 kg / 1000 ks sazenic

-

 

-

Nátěr

 

Postřik

 

Dávku v rámci uvedeného rozpětí volíme podle intenzity předpokládaného výskytu. Je vhodné po 3-5 letém období nepřetržitého používání přípravku na stejné lokalitě provést záměnu za jiný přípravek s jinou účinnou látkou.

 

Nejvyšší počet aplikací: 2 x za vegetaci.

 

Aplikační dávka vody: Při aplikaci nátěrem rukavicí se přípravek neředí, při aplikaci nátěrem kartáči se může mírně ředit vodou do poměru 5:1 (přípravek : voda). Při aplikaci postřikem proti zimnímu okusu se přípravek ředí s vodou v poměru 5:1 až 4:1 (přípravek : voda), proti letnímu okusu v poměru 2:1 (přípravek : voda).

 

BALENÍ: Přípravek AVERSOL se dodává v PP kbelících o objemu 10 l a v HDPE dózách o objemu 1 l a 2,5 l.

 

ROZSAH POUŽITÍ A APLIKAČNÍ POKYNY: Ochrana lesních a okrasných dřevin proti okusu zvěří a poškození krčků hlodavci. K postřiku a nátěru vrcholových prýtů sazenic. Má tixotropní vlastnosti, které částečně snižují jeho stékavost, rychle zasychá.

 

  • Lze aplikovat i při teplotách těsně nad bodem mrazu, bez vlivu na odlupování nebo sprášení filmu.
  • Aplikace je možná i na vlhké (ne mokré) sazenice, musí však alespoň částečně zaschnout, aby nebyl splaven deštěm.
  • Správně aplikovaný přípravek snižuje nebezpečí okusu a ohryzu zvěří po dobu celého vegetačního období.
  • Sazenice jehličnanů a listnáčů se natírají gumovou rukavicí, speciálními kartáči na dlouhých rukojetích nebo širokými plochými štětci a prkénky, které slouží k přidržování sazenic.
  • Před použitím je nutné AVERSOL důkladně promíchat.
  • Pro postřik výrobce nabízí i přípravek již naředěný (ŘEDĚNÝ AVERSOL 5:1, ŘEDĚNÝ AVERSOL 2:1).
  • K postřiku jsou vhodné ruční zádové postřikovače s membránovým čerpadlem a vhodnou plastovou tryskou s plným kuželem nebo nastavitelnou mosaznou tryskou.
  • Při plnění je třeba přípravek procedit sítem postřikovače.

 

DOBA POUŽITELNOSTI: 24 měsíců od data výroby při skladování v neporušených originálních obalech při teplotě +5 až 30°C. Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

 

PŮSOBENÍ: Přípravek působí jako repelent proti zimnímu a letnímu okusu zvěří a ohryzu krčků sazenic škodlivými hlodavci. Účinnost přípravku je založena na odpudivém chuťovém účinku (hořká chuť), částečně pachovém repelentním účinku účinné látky Thiram, částečně odpudivě působícím zabarvením přípravku (žlutošedé až bílé barvy) a částečně zábranovým účinkem zaschlé vrstvy přípravku na ošetřených jehličnatých a listnatých dřevinách.

 

LIKVIDACE, ČIŠTĚNÍ: Prázdné plastové obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí mohou předat k recyklaci do sběru nebo spálí ve schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 - 1400°C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin. Všechny pomůcky, především postřikovače, musí být ihned po skončení práce důkladně vymyty vodou s přídavkem saponátu nebo 3% roztokem sody a poté čistou vodou. Zaschlý repelent lze velmi těžko odstranit. Oplachové vody se použijí na přípravu postřikové kapaliny. Zbytky přípravku se smísí s hořlavým materiálem (např. dřevěné piliny) a spálí se ve spalovně pro pevné látky.

 

SKLADOVÁNÍ, DOPRAVA: AVERSOL se skladuje v čistých, suchých a uzavřených skladech při teplotě od +5 do 30°C, oddělených od skladu s potravinami a krmivy. Při skladování a dopravě nelze palety stohovat. AVERSOL se přepravuje krytými dopravními prostředky. Při venkovní teplotě pod 0°C musí být AVERSOL přepravován vozidly vybavenými tepelnou izolací.

 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI: Při práci s přípravkem je nutné používat schválené ochranné pomůcky s přihlédnutím na způsob aplikace. Ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ (ČSN EN 13034+A1, ČSN EN ISO 13688), vhodný prostředek na ochranu očí (ČSN EN 166), čepici se štítkem nebo klobouk, ochranné rukavice označené grafickou značkou (piktogramem) pro chemická nebezpečí (ČSN EN 420+A1, ČSN EN 374-1), pracovní nebo ochranná obuv (ČSN EN ISO 20346, ČSN EN ISO 20347). Při práci s přípravkem AVERSOL je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po skončení práce je třeba umýt ruce vodou a mýdlem, doporučuje se ošetřit pokožku reparačním krémem.

 

PRVNÍ POMOC: Při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím čisté (pitné) vody. Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití přípravku vypláchnout postiženému ústa, podat mu 0,5 l vlažné vody a 10 tablet medicinálního uhlí. Nevyvolávat zvracení ! Postižený, který požil AVERSOL nebo má oči zasažené tímto přípravkem, musí být dopraven k lékaři.

 

UPOZORNĚNÍ: Výrobce ručí za kvalitu výrobku ve smyslu podnikové normy. Protože okus zvěří je ovlivněn řadou vnějších vlivů (dostupností potravy, sněhovou pokrývkou, zazvěřením, zdravotním stavem zvěře apod.), výrobce neručí za případné poškození chráněných kultur zvěří. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

0,0
Bez hodnocení
5
0x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Napsat vlastní recenzi

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Rozumím