Sprej na kuny - PESTOX40 - 300 ml.

280 Kč
199 Kč
164 Kč bez DPH
Skladem 15 ks
Sprej na kuny - PESTOX40 - 300 ml. Vhodný pro použití pod kapotou automobilu - nesmrdí jako ostatní spreje.
Kód produktu
P40
Výrobce
Dr.Expert
Záruka
2 roky
Hmotnost
0.3 kg
Popis
Hodnocení

Sprej na kuny - PESTOX40 - 300 ml.

Odpuzovač kun DrExpert je jedním z nejlepších přírodních odpuzovačů kun tohoto typu na trhu. Jeho charakteristickou vlastností je, že je 100% vyrobeny z přírodních eterických olejů. Odpuzovač kun je tedy velmi bezpečný pro lidi a životní prostředí. DrExpert přikládá velký význam nejen kvalitě svých produktů, ale také jejich přátelskému přístupu k životnímu prostředí. Všechny repelenty DrExpert jsou 100% biologicky rozložitelné a pro člověka neškodné.

 • Vysoce účinná receptura přírodních eterických olejů
 • Extrémně dlouhá doba účinnosti
 • Účinně odpudí nejen kuny ale i hlodavce
 • Zamezuje kunám a hlodavcům v kousání kabelů a vodičů
 • Sprej je bezbarvý, neoznačující, nelepivý – neničí motor auta
 • Určen pro profesionální použití
 • Přípravek není toxický
 • Bezpečné pro plasty, sklo, gumu a lakované i rostliny a domácí zvířata.
 • Účinnost potvrzena - přípravek byl dlouhodobě testován řadou našich klientů.

Výrobek se doporučuje používat všude, kde můžete vidět aktivitu kun. Můžete jej použít v domech, kůlnách, podkrovích, podkrovích, skladech, automobilech, karavanech, lodích, zemědělské technice nebo na půdách a ve střeše.

Aerosol dosáhne všude tam, kde je nemožné dosáhnout tradičním způsobem - praskliny, výklenky, trhliny, nory, tunely atd.

Návod k použití:

 1. Sejměte horní kryt.
 2. Před použitím přípravek protřepejte asi 10 sekund.
 3. Naneste prostředek na chráněné povrchy ze vzdálenosti cca 20 cm
 4. Druhou aplikaci opakujte po týdnu
 5. Následně obnovujte pachovou stopu vždy po 2 týdnech
 6. Přípravek se aplikuje přímo na místa, která chcete chránit.
 7. Přípravek má vydatnost na 30 m2.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Nádobka je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami přes 50°C.

Nádobku nevystavujte mrazu, mohlo by dojít k poškození obalu.

I po vyprázdnění nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na rozpálené předměty.

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení a nekuřte!

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nepoužívejte v uzavřených prostorách bez dostatečného větrání hrozí možnost vzniku výbušných par.

Dráždí kůži

Nevdechujte páry/aerosoly

 Zamezte styku s kůží a očima

Sprej nevylévejte do kanalizace, prázdná nádobka patří do 

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

Používejte pouze v dobře větraných prostorách

Datum spotřeby: tři roky od data výroby (viz dno nádobky)

 

Údaje o nebezpečnosti:                Bezpečnostní pokyny:

H222 Extrémně hořlavý aerosol

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout

H314 Způsobuje poškození očí

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě        

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

EUH208 Obsahuje levandulový olej. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: eterické oleje, propan-2-ol; aceton

0,0
Bez hodnocení
5
0x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Napsat vlastní recenzi

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Rozumím